گشت آتشگاه باکو

گشت نیم روزه آتشگاه باکو

نوع وسیله نقلیه ظرفیت قیمت
سدان 4 AZN 150
مینی ون 6 AZN 220
ون 18 AZN 330