گشت شهر باکو

شروع از هتل 
بازدید از مرکز فرهنگی حیدر علی اف -شهر قدیم و قلعه دختر - خیابان شهیدلر - پارک مفاخر  یا فخری پارک- - بازدید از خیابان نظامی محدوده تارگووی -کاخ شروانشاهان - بازدید از پارک بولوار موزه فرش رستوران ونیز و مقام سنتر - فونیکلر - ساحل دریای خزر 

نوع وسیله نقلیه ظرفیت قیمت
سدان 4 AZN 160
مینی ون 6 AZN 270
ون 18 AZN 360
میدل باس 29 AZN 550
اتوبوس 40 AZN 700
اتوبوس 55 AZN 900