گشت پارک آبی

شامل یک روز

پارک آبی دالغا بیچ 
یا پارک آبی آف هتل 
پارک آبی هتل اسپرینگ

پارک آبی هتل بیلگه بیچ

پارک آبی آمبوران بیچ

با ترانسفر رفت و برگشتنوع وسیله نقلیه ظرفیت قیمت
سدان 4 AZN 260
مینی ون 6 AZN 540