گمرک آستارا (یا بالعکس) هر طرف        باکو

    مدت زمان     03:00:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  80 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  150 AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  240 AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  350 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  400 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  550 AZN

باکو        کلاب های شبانه (ترانسفر رایگان)

    مدت زمان     00:45:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  1 AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  1 AZN
 • ون
  9 نفر
  1 AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  1 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  1 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  1 AZN

فرودگاه حیدر علی اف (باکو) هر طرف        هتل های داخل باکو

    مدت زمان     00:45:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  25 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  35 منات AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  50 منات AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  90 منات AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  150 منات AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  200 منات AZN

گمرک بیله سوار یا بالعکس (هر طرف)        باکو

    مدت زمان     02:00:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  50 منات AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  100 AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  180 AZN
 • میدل باس
  29 نفر
  260 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  400 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  450 AZN

باکو        قبله

    مدت زمان     03:00:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  150 AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  180 AZN
 • ون
  9 نفر
  250 AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  300 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  350 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  400 AZN

باکو        نوخانی

    مدت زمان     01:00:00

 • سدان سواری
  4 نفر
  40 AZN
 • مینی ون
  6 نفر
  35 AZN
 • ون
  9 نفر
  45 AZN
 • ون spirinter
  18 نفر
  55 AZN
 • اتوبوس
  40 نفر
  80 AZN
 • اتوبوس
  55 نفر
  150 AZN
کانال اینستاگرام باکو اسکای