ویزای الکترونیک آذربایجان

USD 60 سه ساعته /
  • یک بار ورود
  • 30 روز اقامت
  • 3 ساعته فوری
  • 30 روز اقامت
مدارک مورد نیاز اسکن رنگی پاسپورت و 6 ماه مانده اعتبار پاسپورت

ویزای الکترونیک آذربایجان

USD 30 چهار روز کاری /
  • یک بار ورود
  • 30 روز اقامت
  • 4 روز کاری عادی
  • 30 روز اقامت
مدارک مورد نیاز اسکن رنگی پاسپورت و 6 ماه مانده اعتبار پاسپورت

کانال اینستاگرام باکو اسکای